{{stentor.needs-javascript}}

Ogólne warunki sprzedaży

1. Postanowienia ogólne

1.1 Ogólne warunki sprzedaży (dalej jako “Warunki”) dotyczą wszystkich zamówień realizowanych przez spółkę Flamco Polska Sp. z o.o. (dalej jako “spółka”) w zakresie jej działalności handlowej. Warunki obowiązują wszystkie podmioty Zamawiające Towary (dalej jako „Zamawiający”), o ile strony nie postanowią inaczej w formie pisemnej.

1.2 Z chwilą złożenia zamówienia spółce, Zamawiającego obowiązują niniejsze Warunki.

1.3 Niniejsze Warunki mają zastosowanie wyłącznie do Zamawiających będących przedsiębiorcami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Zamówienia

2.1 Wszelkie informacje handlowe spółki wysyłane do jej klientów nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego, w szczególności wszelkie dane w nich zawarte mają tylko i wyłącznie charakter informacyjny. Umowa sprzedaży/dostawy zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez spółkę. Zamówienie składane jest w formie pisemnej za pomocą faksu, poczty elektronicznej lub listu poleconego.

2.2 W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Zamawiający nie ma prawa dochodzić od spółki wykonania niepotwierdzonego zamówienia.

2.3 Potwierdzenie przyjęcia zamówienia dokonywane jest przez spółkę w formie pisemnej. Potwierdzenie przesyłane jest faksem lub drogą elektroniczną.

2.4 Wszelkie dodatkowe porozumienia zawarte z pracownikami terenowymi spółki wymagają dla swej ważności pisemnego potwierdzenia spółki.

2.5 Prawo własności i prawa autorskie wszelkich materiałów dołączonych do informacji handlowych należą do spółki. Materiałów takich nie można udostępniać osobom trzecim bez zgody spółki i na żądanie spółki powinny zostać niezwłocznie zwrócone.

2.6 W przypadku produkcji towarów wg zaleceń przekazanych przez Zamawiającego spółka nie ma obowiązku sprawdzenia ewentualnego przestrzegania praw ochronnych lub innych praw osób trzecich. Zamawiający przejmuje obowiązek zwolnienia spółki od ewentualnych tego rodzaju roszczeń oraz od ponoszenia kosztów obrony przed tymi roszczeniami.

3. Ceny

3.1 Wszystkie ceny za towary są cenami netto wyrażonymi w EURO. Ceny nie obejmują kosztów opakowania, cła i innych opłat oraz podatku VAT.

3.2 W przypadku wzrostu, z przyczyn niezależnych od spółki, kosztów wyprodukowania zamówionego towaru i przy uzgodnionej dostawie w ciągu 6 tygodni od potwierdzenia zamówienia spółka ma prawo do podwyższenia ceny za towar.

4. Ubezpieczenie - wysyłka - przeniesienie ryzyka - odebranie opakowań

4.1 Dostawa towarów jest zrealizowana z chwilą pozostawienia towaru w siedzibie spółki do odbioru przez Zamawiającego. Z chwilą zrealizowania dostawy wszelkie ryzyko dotyczące przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego.

4.2 Na żądanie spółka zawrze na koszt Zamawiającego ubezpieczenie transportowe

4.3 O ile spoczywa na spólce obowiązek odebrania opakowań, Zamawiający ponosi związane z tym koszty.

5. Terminy świadczenia i inne terminy

5.1 Dostawa towaru jest realizowana w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia zamówienia przez spółkę z zastrzeżeniem, że bieg terminu rozpoczyna się nie wcześniej niż od wyjaśnienia wszystkich kwestii technicznych dotyczących dostarczanego towaru.

5.2 Spółka zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku zdarzeń losowych lub zadziałania siły wyższej, a w szczególności w wypadku nieprzewidzianych zakłóceń w działalności zakładów produkcyjnych lub handlowych spółki bądź współpracujących z nią producentów, nienależytego wykonania lub niewykonania umów przez jej kontrahentów, braku produktów danego rodzaju w magazynie spółki, zakłóceń w funkcjonowaniu transportu lub komunikacji, braków siły roboczej, strajków, zarządzeń władz, klęsk żywiołowych, itp.

5.3 Zamawiający może odstąpić od zawartej w wyniku złożenia zamówienia umowy dopiero po uprzednim pisemnym wezwaniu spółki do wykonania dostawy w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 14 dni. Za opóźnienie w dostawie spółka ponosi odpowiedzialność tylko za straty poniesione przez Zamawiającego z wyłączeniem utraconych korzyści. W powyższym zakresiespółka ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób trzecich, którym zleciła wykonanie zawartej z Zamawiającym umowy.

5.4 Jeżeli Zamawiający zwleka z odbiorem towaru ponad miesiąc od jego dostarczenia, spółka ma prawo obciążyć Zamawiającego karą umowną w wysokości 0,5% kwoty faktury netto za każdy miesiąc opóźnienia..

6. Dostawy częściowe - zmniejszenie dostawy

6.1 O ile nie zostało inaczej ustalone, spółka ma prawo do dokonywania dostaw częściowych w akceptowalnym i rozsądnym zakresie i do ich rozliczania

6.2 Spółka zastrzega sobie prawo do różnic ilościowych w towarze nie przekraczających 10%.

6.3 W przypadku nieodebrania towaru przez Zamawiającego, jeżeli towar został dostarczony do siedziby Zamawiającego lub innego wskazanego przezeń miejsca, spółka ma prawo do żądania zapłaty przez Zamawiającego kosztów transportu towaru lub kary umownej w wysokości faktury netto.

 

7. Gwarancja

7.1 Spółka udziela gwarancji na sprzedany towar i w związku z jej udzieleniem nie odpowiada z tytułu rękojmi.

7.2 Dokumentem upoważniającym do dochodzenia uprawnień z gwarancji jest faktura.

7.3 Zgłoszenie wad następuje w drodze pisemnej reklamacji dokonanej nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia się wady w dostarczonym towarze.

7.4 W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w pkt 7.3, Zamawiający traci przysługujące mu uprawnienia z tytułu gwarancji.

7.5 Zamawiający dostarcza spółce pisemną reklamację powołując się na numer faktury wraz z informacją o okolicznościach, w jakich nastąpiło ujawnienie się wady.

7.6 Spółka po otrzymaniu reklamacji rozpatruje ją w ciągu 30 dni.

7.7 W przypadku uznania reklamacji, spółka dostarczy Zamawiającemu towar wolny od wad albo dokona ich usunięcia. Decyzja co do sposobu zrealizowania uprawnień wynikających z gwarancji pozostaje w gestii spółki.

7.8 Zamawiający traci uprawnienia z tytułu gwarancji w szczególności w przypadku:

- gdy wady są spowodowane uszkodzeniem wynikającym na skutek niewłaściwej eksploatacji towaru lub jego obsługi

- braku należytej konserwacji towaru, uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Zamawiającego

- usterek powstałych w wyniku dokonywania napraw lub zmian konstrukcyjnych przez nieautoryzowany przez spółkę serwis

- zmiany przeznaczenia towaru

- błędnego przechowywania towaru

7.9 Spółka nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe od momentu zrealizowania dostawy w szczególności powstałe w wyniku załadunku lub rozładunku przez Zamawiającego oraz za uszkodzenie lub utratę towaru powstałe po przejściu ryzyka na Zamawiającego.

7.10 Warunkiem utrzymania gwarancji na automaty jest ich uruchomienie przez autoryzowany serwis Flamco. Na koszt uruchomienia składa się : uruchomienie oraz koszt dojazdu.

8. Płatność

8.1 Zamawiający obowiązany jest uiścić cenę, stanowiącą równowartość w złotych wyrażonej kwoty w EURO, za sprzedany towar w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury przez spółką. W przypadku zwłoki z zapłata ceny Zamawiający zostanie obciążony odsetkami w wysokości odsetek ustawowych powiększonych o 8 punktów procentowych za każdy dzień zwłoki.

8.2 Zamawiający nie może dokonywać kompensaty jakichkolwiek swoich należności z należnościami przysługującymi spółce z tytułu dostawy chyba, ze spółka wyrazi na to zgodę w formie pisemnej.

9. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

9.1 Własność towaru jest zastrzeżona na rzecz spółki do czasu całkowitej zapłaty za sprzedany towar przez Zamawiającego.

9.2 W przypadku sprzedaży przez Zamawiającego towaru w stosunku do którego zastrzeżono własność na rzecz spółki, Zamawiający wyda wszelkie uzyskane korzyści w zamian za tę rzecz, co najmniej w wysokości faktury VAT, na podstawie której miał zapłacić za sprzedany towar.

9.3 Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego poinformowania spółki o wszelkich roszczeniach osób trzecich w stosunku do towaru będącego jeszcze własnością spółki i przekazania spółce niezbędnych dokumentów dotyczących takich roszczeń.

10. Miejsce dokonania - właściwość sądu - stosowane prawo

10.1 Wszelkie spory wynikłe na tle stosunków handlowych regulowanych niniejszymi Warunkami będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby spółki.

10.2 Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu.

10.3 Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową strony dążyć będą do ugodowego załatwienia sporu.

11. Częściowa nieskuteczność

Nieskuteczność pojedynczych postanowień niniejszych Warunków nie narusza skuteczności pozostałych przepisów.