{{stentor.needs-javascript}}

Zastrzeżenie

Warunki akceptacji — zrzeczenie się odpowiedzialności

Korzystając z niniejszej witryny firmy Flamco (www.flamcogroup.com i powiązanych poddomen), użytkownik akceptuje warunki i zrzeka się prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec firmy Flamco, jej oddziałów, spółek stowarzyszonych, członków zarządu i pracowników, wynikających z korzystania z niniejszej witryny firmy Flamco lub jakichkolwiek materiałów, informacji, opinii, zaleceń i innych danych zawartych na niniejszej witrynie. Firma Flamco, jej oddziały, spółki stowarzyszone, członkowie zarządu i pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiejkolwiek bezpośrednie lub wtórne szkody wynikające z korzystania z niniejszej witryny i jej zawartości.

Firma Flamco i jej spółki zależne lub stowarzyszone w żaden sposób nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, pośrednie lub wtórne szkody ani żądania odszkodowania, które wynika z odwiedzin witryny i korzystania z jej zawartości.

W żadnym wypadku firma Flamco nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z braku użyteczności, utraty danych lub utraty zysków, wynikających bezpośrednio lub pośrednio z używania lub prezentacji oprogramowania, dokumentów, świadczenia lub braku świadczenia usług, lub informacji dostępnych na tej witrynie. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania, jeżeli istnieją dowody poważnego zaniedbania lub zamierzonego działania ze strony firmy Flamco i/lub jej pracowników.


Brak gwarancji

Informacje zawarte na stronach witryny firmy Flamco mają wyłącznie charakter informacyjny i są zatem dostarczane w stanie, w którym się znajdują. Dołożono wszelkich starań w celu zapewnienia poprawności informacji zawartych na tej witrynie w chwili jej publikacji w internecie. Firma Flamco dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach tej witryny były aktualne, jednak nie gwarantuje, że są one dokładne i kompletne.

Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia ze strony firmy Flamco. Firma Flamco nie może zagwarantować, że informacje zawarte na tej witrynie są dostępne i nadają się do użytku we wszystkich lokalizacjach, ani że transakcje, gwarancje, produkty, instrumenty lub usługi prezentowane na witrynie firmy Flamco są dostępne lub nadają się do sprzedaży we wszystkich krajach lub obszarach o porównywalnym statusie prawnym.

Firma Flamco, jej dostawcy informacji i licencji, członkowie zarządu, pracownicy ani przedstawiciele nie gwarantują, że informacje będą przez nich dostarczane użytkownikom w sposób ciągły i pozbawiony błędów. Ponadto Firma Flamco, jej dostawcy informacji i licencji, członkowie zarządu, pracownicy ani przedstawiciele nie udzielają żadnej gwarancji w odniesieniu do wyników uzyskiwanych w oparciu o zapewnione informacje.

Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są objęte żadnymi zobowiązaniami i nie stanowią konkretnej oferty mogącej prowadzić do zawarcia umowy. Umowy zawierane są wyłącznie w wyniku zaakceptowania przygotowanej w tym celu oferty firmy Flamco. W przypadku powiadomień o cenach i/lub produktach, ogłoszeń dotyczących działania produktów i innych informacji o produktach powiadomienia te podlegają zmianom i mogą zawierać błędy drukarskie/maszynowe.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Wszystkie prawa intelektualne i inne prawa majątkowe, znaki towarowe i nazwy handlowe zawarte w informacjach i materiałach znajdujących się na witrynie są własnością firmy Flamco i/lub jej licencjodawców. Osoby mające dostęp do tych informacji nie mogą w żaden sposób nabywać do nich praw. Kopiowanie, rozpowszechnianie i jakiekolwiek inne wykorzystanie tych informacji i materiałów jest zabronione bez pisemnej zgody firmy Flamco, z wyjątkiem przypadków, w których bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne (np. prawo do cytowania, użytek własny itd.) stanowią inaczej, o ile nie wskazano inaczej w przypadku określonych materiałów.


Inne strony internetowe

Łącza do stron internetowych niebędących częścią witryny firmy Flamco służą jedynie wygodzie użytkownika. Firma Flamco nie udziela gwarancji i nie wyraża opinii na temat żadnej ze stron, do których można uzyskać dostęp z poziomu stron internetowych firmy Flamco. Kliknięcie łącza wiąże się z opuszczeniem witryny firmy Flamco i przejściem do innej witryny, nad którą firma Flamco nie ma żadnej kontroli. W związku z powyższym firma Flamco nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek ze stron internetowych, do których łącza znajdują się na witrynie firmy Flamco.


Prawo właściwe

Niniejsze warunki podlegają prawu holenderskiemu.

Poprawki

Firma Flamco zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany treści niniejszego zastrzeżenia. Użytkownicy zobowiązani są zaakceptować konsekwencje wynikające z takich zmian. W tym celu użytkownik musi udać się na niniejszą stronę za każdym razem, gdy odwiedza witrynę w celu zapoznania się z aktualnymi warunkami, których powinien przestrzegać.


Warunki dostawy

Wszystkie dostawy są dokonywane zgodnie z warunkami dostawy i warunkami płatności zgodnie z wpisem do rejestru Izby Handlowej.