{{stentor.needs-javascript}}

Narzędzie obliczeniowe Falx — innowacyjny system montażu do wszystkich typów paneli fotowoltaicznych

Obliczanie ilości materiałów i balastu zgodnie z normą NEN-EN1991-1-4 (2011).

Otoczenie

 
Kraj  
Strefa wiatru  
Kategoria terenu
Obszary morskie i przybrzeżne z obecnością wiatru pochodzącego z otwartego morza.
Jeziora lub tereny płaskie, poziome o nieznacznej roślinności i bez przeszkód terenowych.
Tereny o niskiej roślinności, takiej jak trawa, i o pojedynczych przeszkodach (drzewa, budynki) oddalonych od siebie na odległość równą co najmniej ich 20 wysokościom.
Tereny regularnie pokryte roślinnością lub budynkami albo o pojedynczych przeszkodach, oddalonych od siebie najwyżej na odległość równą ich 20 wysokościom (takie jak wsie, tereny podmiejskie, stałe lasy).
Tereny, których przynajmniej 15% powierzchni jest pokryte budynkami o średniej wysokości przekraczającej 15 m.
Kierunek wiatru
Tylko Francja
Wysokość nad poziomem morza
Tylko Wielka Brytania
[m]
 

Wymiary budynkui umieszczenie pola

 
Wysokość dachu
Minimum 1 m, maksimum 30 m.
[m]  
Maksymalne dozwolone obciążenie statyczne/masa, którą można dodać do dachu [kg/m2]  

Wprowadź wymiary budynku. Minimalna odległość od krawędzi wynosi 1 m, ale można dodać dodatkowy dystans po każdej stronie w celu uzyskania mniejszego pola lub w przypadku konieczności obejścia przeszkód.

Wszystkie wartości w metrach.

W
N
E
 
     
 
S
 

Panel fotowoltaiczny

 
Wymiary panelu fotowoltaicznego (włącznie z ramką)
Krótki bok musi mieć długość od 981 mm do 1060 mm.
(dla innych szerokościach: kontakt Flamco)
Wysokość musi wynosić w przedziale od 27 mm do 50 mm.
[mm]
[mm]
[mm]
Masa [kg]  
Moc znamionowa [Wp]  
Szczeliny wentylacyjne pomiędzy panelami
Minimalna wartość wynosi 20 mm.
[mm]  
 

Uwaga: ©2017 Flamco B.V. Narzędzie do obliczeń systemu Flamco Falx (dalej: „narzędzie obliczeniowe”) zapewnia użytkownikowi tego narzędzia (dalej: „użytkownik”) możliwość precyzyjnego oszacowania liczby wymaganych komponentów oraz obciążenia (dalej: „obliczenia” lub „wyniki”) niezbędnych do prawidłowej eksploatacji systemu montażu paneli fotowoltaicznych Flamco Falx. W każdym przypadku instalacja musi być zgodna z krajowymi i międzynarodowymi zasadami i przepisami bezpieczeństwa, a także z instrukcją obsługi dołączoną do produktu. Minimalna liczba paneli fotowoltaicznych zapewniająca prawidłową eksploatację systemu Flamco Falx wynosi sześć [6*]. Panele muszą być ułożone poziomo na płaskiej powierzchni o nachyleniu nie większym niż 5 stopni.
Podstawą obliczeń jest (1) norma NEN EN 1991-1-4:2005 z załącznikiem krajowym dla każdego kraju, (2) holenderska norma NEN 7250:2017 w połączeniu z holenderską normą CUR 103 dotyczącą testów w tunelu aerodynamicznym.
Wyniki uzyskiwane dzięki narzędziu obliczeniowemu zależą w pełniej mierze od poprawności i kompletności danych podanych przez użytkownika, a zatem mają charakter wyłącznie orientacyjny. Użytkownik jest odpowiedzialny za podanie danych wejściowych i prawidłową interpretację uzyskanych wyników
Należy mieć na uwadze, że narzędzie obliczeniowe zapewnia jedynie wytyczne. Realizowane za jego pomocą obliczenia są oparte na kompleksowo przetestowanym, jednak czysto teoretycznym modelu. Każda sytuacja jest wyjątkowa i może wymagać dodatkowych specjalnych obliczeń i środków, za które odpowiedzialność ponosi użytkownik.
W każdym przypadku za prawidłowy montaż systemu Flamco Falx i rozłożenie balastu odpowiedzialny jest użytkownik. Ponadto użytkownik odpowiedzialny jest za właściwe wykorzystanie i przestrzeganie wszystkich obowiązujących zasad i przepisów lokalnych.
Pomimo dołożenia najwyższych starań w zakresie opracowania tego narzędzia i przekonania odnośnie jego niezawodności firma Flamco nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i poprawność wyników prezentowanych przez tę aplikację. Wyniki dostarczane przez firmę Flamco nie są objęte żadną gwarancją. Użytkownik zrzeka się prawa do pociągania firmy Flamco do odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne szkody powstałe w skutek korzystania z narzędzia obliczeniowego i stosowania prezentowanych przez nie wyników. Użytkownik tego narzędzia obliczeniowego nie może nabywać żadnych praw wynikających z prezentowanych wyników.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej: +31 332991850.
Bunschoten-Spakenburg, 31-07-2013